ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น1