กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งนี้ ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจํานวนทั้งสิ้น 3,121,142.05 บาท พร้อมมอบเงินบํารุงสถานศึกษา 6 แห่ง คือ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
          กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินและบริวารกฐิน ซึ่งเป็นของหลวงให้ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลที่สมควรขอพระราชทานอัญเชิญไป ถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกจากพระอารามหลวงสําคัญ 18 พระอาราม ที่ทรงกําหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราช ดําเนินด้วยพระองค์เอง หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรี หรือผู้ที่ทรง เห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวาย โดยกรมปศุสัตว์ได้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ ที่จําพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็น การรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศล สร้างความสุขของการอยู่ร่วมกัน ในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดํารงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป
          วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาต ให้ยกฐานะจากวัดราษฎร์ ให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2489 ปัจจุบันมี พระราชเขมากร, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ภูริตตฺโต (นามสกุล วงศ์ยศ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนนกั้นเท่านั้น วัดพระบาทเป็นวัดของอุปราชหรือเจ้าหน้าหอ ส่วนวัด มิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่ เมื่อเมืองแพร่ล้มเลิกระบบเจ้าผู้ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพ ทรุดโทรม กระทั่งคณะกรรมการจังหวัดเห็นสมควรรวมสองวัดเข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า วัดพระบาทมิ่งเมือง มาจนทุกวัน ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่และยังมีพระเจดีย์มิ่งเมือง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีรอย พระพุทธบาทจําลองอยู่ภายใน อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของมูลนิธิยาขอบ อนุสรณ์เพื่อระลึกถึง "ยาขอบ" หรือ นายโชติ แพร่พันธุ์ นักเขียนผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นทายาทเจ้าเมืองแพร่คนสุดท้าย 
********************************