วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้แทนจากกองคลัง  และผู้อำนวยการกอง/สำนัก  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้กำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1112/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1  ของกรมปศุสัตว์ ยังเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย