วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.  ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1037/2565 เรื่อง กำหนดตัวผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 กองคลัง กรมปศุสัตว์ มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ของกองคลัง กรมปศุสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นแอดมินสร้างลบผู้เข้าปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์และทบทวนการปฎิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบัญชี จึงประสานธนาคารกรุงไทย ส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย มาเพื่อเป็นวิทยากร ในการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online  โดยอบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (google meet) ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช