วันที่ 29 พ.ย. 65 นายดนัย คําขวัญ รก.ผอ.สพพ. และ น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ รก.ผอ.กองคลัง
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มพัสดุ กองคลัง เข้าร่วมตรวจสอบ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อดําเนินการขออนุญาต รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ ซึ่งได้ ให้คําแนะนําเพิ่มเติมใน กรณีสิ่งปลูกสร้างที่ ประสบปัญหาจากอัคคีภัย วาตะภัย
"ครอบครัวปศุสัตว์" ทําด้วยใจ ทําให้ไว ทําได้จริง ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงาน