วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ด้วยปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคงมีต่อเนื่องและเพิ่มเติม 
สายพันธุ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองคลังบางคนติดเชื้อและไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ทํางานได้ 
กลุ่มพัฒนา ระบบงานคลัง จึงจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoP (Community of Practice) เป็นเทคนิคให้บุคลากรใน หน่วยงานมารวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับความรู้ของบุคลากร ให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ สําหรับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ 
ในเรื่อง การตรวจเอกสาร การจ่ายเงินประจําวันของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารอุศุภราช ชั้น 2