วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566
น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ ความเชื่อมั่นในการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส