กองคลังร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2565

ระดับ AA มีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน  

 

ลำดับที่ 1. กองแผนงาน

 

ลำดับที่ 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับที่ 3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

ลำดับที่ 4. สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

 

ลำดับที่ 5. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

 

ลำดับที่ 6. กองการเจ้าหน้าที่

 

ลำดับที่ 7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร