การประชุมเรื่องเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่  11 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30น โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง โดยไตรมาสแรกจะติดตาม งบประมาณงบลงทุน และกองคลังได้มีหนังสือเวียน ที่ กษ 0603/ว22179 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 แจ้งกอง/สำนัก/กลุ่ม ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเป้าหมาย และประกอบกับ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน และกองคลัง ติดตามงบประมาณกอง สำนัก/กลุ่ม แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนดำเนินการอยู่ในขั้นตอน หรือติดปัญหาอุปสรรค เช่น สเปค แบบแปลน มีแนวทางวิธีแก้ไขอย่างไร ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช