วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกา่รประชุม การเปิดตรวจรายงานการเงิน ของกรมปศุสัตว์ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยมีสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9 ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ชี้แจงแจ้งตรวจดังกล่าวและกองคลังเข้าร่วมประชุม
 ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช