การประชุมเร่งรัดติดตาม และแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองคลัง กองแผนงาน และ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมปศุสัตว์บรรลุตามเป้าหมาย