การประชุมเร่งรัด ติดตาม และแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กพร. สลก. กกจ. สกม. ศทส. กรป. กผส. กสบ.
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30น. โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองคลัง กพร. สลก. กกจ. สกม. ศทส. กรป. กผส. กสบ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมปศุสัตว์บรรลุตามเป้าหมาย