การประชุมเร่งรัด ติดตาม และแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กสส. สสช. สพส. สพพ. กพก. กสก. อยส. สอส.
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30น. โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
นายดนัย คําขวัญ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อํานวยการกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองคลัง กสส. สสช. สพส. สพพ. กพก. กสก. อยส. สอส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมปศุสัตว์บรรลุตามเป้าหมาย