ประชุมคณะทำงาน 5ส ปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้นที่ 2 ตึกอุศุภราช  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566