คณะอนุกรรมการตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองคลัง
วันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.55 น