กองคลังร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเงินและพัสดุ                                                       
โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุม                                         
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี