สัมนาเรื่อง“คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
จัดโดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร