ด้วย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จะดําเนินการปรับปรุงระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ให้รองรับบริการชําระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) การชําระเงินค่าธรรมเนียม อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน การปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th) เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ของกรมปศุสัตว์
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ กองคลังเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือวางแผนพัฒนาระบบบริการ ชําระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment)
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)  
ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง 1 ชั้น 2 ตึกอุศุภราช