ประชุมเรื่องการจัดทำรายงานการเงินการบริหารงบประมาณและการคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
จัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง และทีมงานกองคลัง  
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมกองคลัง 1 ชั้น 2 ตึกอุศุภราช
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง 1 ชั้น 2 ตึกอุศุภราช