สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2567