สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2567