สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ภาพรวมงบประมาณปี2562