สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พ.ย.  2561 

ภาพรวมงบประมาณปี2562