สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566