สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566