ขอส่งตารางแสดงวงเงินฯ  ราคากลาง  ในการจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease vaccine) ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา  30  วัน    <11 ส.ค.64>  
 
ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อรถประกอบอาหาร เอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน <18 ธ.ค.63>