การจ้างก่อสร้างบ้านแพะทรงเลี้ยง จำนวน 1 โครงการ   (30 มี.ค.64) 
 
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน  5  รายการ (8 มี.ค.64)   
 รายการจัดซื้อเครื่องแยกอนุภาคไวรัสด้วยเทคนิคการกรองแบบไหลขวางประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง  (2 มี.ค.64)   
แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ  (2 ม.ค.64)   
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2 ม.ค.64)   
จัดซื้อรถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน   (9 ธ.ค.63)   
ขอส่งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  4  รายการ (7 ธ.ค.63)   
แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย แก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 พ.ย.63)