ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 – 2570  จำนวน 1 งาน (16 ก.ย.64) 
  รายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จำนวน ๔๑ เครื่อง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   (7 ก.ย.64)   
 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (23 ส.ค.64)   
 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ  (21 มิ.ย.64)   
 
 
 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  (29 เม.ย.64)   
การจ้างก่อสร้างบ้านแพะทรงเลี้ยง จำนวน 1 โครงการ   (30 มี.ค.64)   
 
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  จำนวน  5  รายการ (8 มี.ค.64)   
 รายการจัดซื้อเครื่องแยกอนุภาคไวรัสด้วยเทคนิคการกรองแบบไหลขวางประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง  (2 มี.ค.64)   
แผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ  (2 ม.ค.64)   
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2 ม.ค.64)   
จัดซื้อรถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำ