ยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร จำนวน 1,000,000 ขวด โดยวิธีคัดเลือก<14 ก.ย.64>         
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร จำนวน 1,000,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e - 12/2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 <3 ส.ค.64>         
กเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า