ประกวดการซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบาเชนิดเคลื่อนที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  <22 เม.ย.63>   
 
 
 
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างเอกสารประกวดราคา,ตารางราคาแสดงวงเงินราคากลาง  ครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน  7  รายการ   (ระหว่างวันที่  8 ตุลาคม 2562 - 11  ตุลาคม  2562  สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง  เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน) <8 ต.ค.62>