แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย แก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (31 ส.ค.63) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (27 ส.ค.63)   
 
แผนการจัดจ้างก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์  (4 ส.ค.63)   
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม  จำนวน 2 รายการ  (17 ก.ค.63)   
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (12 พ.ค.63)   
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์,วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุการเกษตรจำนวน 21 รายการ (22 เม.ย.63)   
 แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อฯ จำนวน 3 ชุด  <17 เม.ย.63>  
 ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  จำนวน  1 ระบบ  <15 เม.ย.63>  
 จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ  <27 ก.พ.63>  
 การจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. 14) จำนวน 7,200 เล่ม  <11 ก.พ.63>  
 ขอส่งแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  <4 ก.พ.63>  
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   <20 ม.ค.63>  
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รายการ GMS สำเร็จรูป  จำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม  <29 พ.ย.62>