ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุ  1000 มิลลิลิตร จำนวน  15,000  ขวด <16 ก.ย.63>
 แสดงวงเงินงบประมาณฯ  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น)  ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 40 เครื่อง <10 ก.ย.63>  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 
<9 ก.ย.63>
 
การเสนอราคารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 30 คัน <29 ต.ค.62>