แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  (26 ก.ย.65)  
แผนการจ้างทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 ก.ย.65)
 
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔ รายการ  (18 ก.ค.65)  
แผนการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (8 ก.ค.65)  
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน  2 รายการ  (23 มิ.ย.65)  
แผนการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 พ.ค.65)  
แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย แก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2565  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2565) (8 มี.ค.65)  
  แผนการจัดซื้อวัสดุวเชภัณฑ์  จำนวน  4 รายการ  (7 มี.ค.65)  
แผนการจัดซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ  จำนวน  16,000 ลิตร. (29 พ.ย.64)  
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (22 พ.ย.64)   
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ(19 พ.ย.64)   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รายการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม  จำนวน 1 โครงการ (2 พ.ย.64)   
แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ  จำนวน 1 คัน  (1 พ.ย.64)