ประกาศประกวดราคาเลขที่ e-9/2565ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน  2  รายการ <28 มิ.ย.65>  
ประกาศประกวดราคาที่  e-8/2565 ซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ จำนวน 16,000 ลิตร <18 พ.ค.65>  
ประกาศกรมปศุสัตว์ (e-7/2565) ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <22 มี.ค.65>  
ประกวดราคาซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัม(Bovine Calf Serum) จำนวน 16,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<19 ม.ค.65>  
 
 
 
 ประกาศกรมปศุสัตว์ (e-1/2565)ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมแผงกั้นสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   <24 พ.ย.64>