ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน ๔๑ เครื่อง เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน (8 ก.ย.65)