ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๑๑ รายการ (3 ธ.ค.64)