ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e-3/2566  (28 ก.พ.66)

 
ประกาศประกวดราคาที่  e-2/2566  ประกวดราคาซื้อคาล์ฟซีรัมฯ   (14 ก.พ.66)  
 ประกาศกรมปศุสัตว์ที่ e–1/2566  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   <17 ต.ค.65>