แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2566  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)  จำนวน 1 งาน  <28 ก.ย.66>
แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมฯ ปีงบประมาณ 2567   <28 ก.ย.66>
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2567  จำนวน 43 เครื่อง  <28 ก.ย.66>
แผนการจ้างเหมาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ <19 ก.ย.66>  
แผนจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <10 ส.ค.66>  
แผนจัดซื้อรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 30 คัน <14 ก.ค.66>  
แผนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 6 รายการ <7 ก.ค.66>  
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 5 รายการ <3 พ.ค.66>  
แผนการจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคทรงเลี้ยงในโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา  จำนวน  1 โครงกา <3 เม.ย.66>  
แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)  จำนวน 1 โครงการ  <22 มี.ค.66>  
แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) <17 มี.ค.66>   
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ฯ 12 รายการ <1 ก.พ.66>   
แผนการจัดซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ  จำนวน  14,000 ลิตร <30 ม.ค.66>   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ  <24 ม.ค.66>   
แผนการจัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <09 พ.ย.65>