ข้อกำหนดและขอบเขตเงื่อนไข (TOR), ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturice (GMP) จำนวน 1 โครงการ (ฉบับแก้ไข) (4 ก.ย.66)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  จำนวน 30 คัน และตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ (27 ก.ค.66)
ขอส่งร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ  จำนวน 6 รายการ (20 ก.ค .66)
ขอส่งข้อกำหนดและขอบเขตเงื่อนไข (TOR) , แบบรูปรายการฯ, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturice (GMP) จำนวน 1 โครงการ,  ข้อตกลงคุณธรรม,  ร่างสัญญาจ้างก่อสร้าง,  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01),  สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน    (12 เม.ย.66)
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 2   (20 กพ.66)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดการส่งมอบ, ตารางส่งมอบตัวอย่าง และตารางแสดงวงเงินราคากลาง  (8 กพ.66)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (5 ตค.65)