คู่มือการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตวเข้า ออกหรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจาปีงบประมาณ 2564ผ่าน Google Sheet
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ (10761) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวอย่าง Google Sheet ปี 2564 เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรฯ