คู่มือโครงการพัฒนาระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย กรมปศุสัตว์(กอง/สำนัก)