กองคลังผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2563
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563