"ราชพฤกษ์ทองคำ"รางวัลคนดีศรีปศุสัตว์
ประเภทผู้มีผลงานเชิงประจักษ์และโดดเด่น
ประจำปี 2566 ของกรมปศุสัตว์ ระดับดีเด่น 1 
คุณวันทนา ยรรยงยศ