กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565