การเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของกองคลัง

วันที่ 9 ก.ย.59

ณ กองคลัง กรมปศุสัตว์