รายละเอียดการโอนวัสดุคงคลัง ครั้งที่ 1
ผู้โอนวัสดุ
ผู้รับวัสดุ