เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สามารถนำแผ่น CD
มาคัดลอกได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กองคลัง

โครงการสร้างความเข้าใจในการใช้ยา

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (วีดีทัศน์)

โครงการสร้างความเข้าใจในการใช้ยา

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (สัมมนา แผ่น1)
โครงการสร้างความเข้าใจในการใช้ยา

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (สัมมนา แผ่น 2)

 

                                                                          ซีดีระบบ GFMIS

                                                                           ซีดีระบบพัสดุภาครัฐ

                                                                           ซีดีโครงการใสสะอาด