เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สามารถนำแผ่น CD
มาคัดลอกได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กองคลัง

ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ร่างระเบียบพัสดุฉบับใหม่

ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการจัดหาพัสดุ - 1
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการจัดหาพัสดุ - 2
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการจัดหาพัสดุ - 3
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการทำสัญญา 4
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการตรวจรับพัสดุ 5
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ตอนการลงโทษผู้ทิ้งงาน 6
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ราคากลาง - 1
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ราคากลาง - 2
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
การซื้อหรือการจ้าง
โดยการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 1
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
การซื้อหรือการจ้าง
โดยการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 2
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
e-Shopping และ GPSC
ระบบพัสดุภาครัฐ และระเบียบพัสดุฯ
ระเบียบพัสดุฯ
กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

                                                                ซีดีระบบ GFMIS

                                                                 ซีดียาในบัญชียาหลัก

                                                                 ซีดีโครงการใสสะอาด