เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สามารถนำแผ่น CD
มาคัดลอกได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กองคลัง


การสร้างราชการใสสะอาด
(ค่านิยมสร้างสรรค์)

 

                                                                         ซีดีระบบ GFMIS

                                                                          ซีดีระบบพัสดุภาครัฐ

                                                                          ซีดียาในบัญชียาหลัก