รางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น
ประจำปี 2556 ระดับชมเชย
1.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2556
2.รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
ประจำปี 2555
3.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2555
4.รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
ประจำปี 2553