สรุปการจัดลำดับการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ
  งบลงทุน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน เมย.54
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.53-31มีค.54) (21เมย.54) 
  งบประมาณ
  สรุปการจัดลำดับการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับ งบประมาณ
  งบลงทุน 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือน มีค.54 
  งบประมาณ
  งบลงทุน
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2554 (ณ 28 กพ.54) 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.53 - 28 กพ.54) 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.53 - 31 มค.54)
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ข้อมูลจากระบบ GFMIS (10 กพ.54)
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.53 - 1 ธค.53) (17 มค.54) 
สรุปการจัดลำดับการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับหน่วยรับงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.53 - 31 ธค.53)
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2554 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) 
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.52-30 กย.53)
สรุปการจัดลำดับ ณ 30 กย.53
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 1 ตค. 52 - 31 สค.53
  หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 94.00 มี 39 หน่วยงาน 
  หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมไม่ถึงร้อยละ 94.00 มี 236 หน่วยงาน